Lijst van Schepenen

 

Laatst gewijzigd: 06-04-2012 © Jan Ruiten

Dierick Cloet, schepen <1661-1674

Dirck Clout trouwde in februari 1637 Ummel Caris, weduwe van Hendrick van Haeren. Ummel (ca.1605-1674) erfde van haar ouders het huis aan de Roer. Hier woonde schepen Cloudt met vrouw en kinderen aan de dorpslinde. Het echtpaar kreeg zes kinderen.ooo

In 1670 bekende Dierck Cloet dat hij de gerichtsbode Jan Bongaerts voor schelm had gescholden, wat in die tijd als een grove belediging gold.ooo

Detail kaart uit Atlas der Domeinen ambt Montfort. Ter orientatie: A: Sint-Wirostraat. B: Raadhuisstraat. C: Hoofdstraat.
1 = huis onder in het dorp, dat meerdere generaties in de familie bleef. 2 = vermoedelijke huisplaats aan overkant van de weg.

Vijf maanden na het overlijden van zijn vrouw, hertrouwde Dirck elders met Maria Didden. Dat was in 1674. Het kan zijn dat hij zijn oude dag elders heeft doorgebracht. Daardoor kwam er ook voortijdig een einde aan zijn schepenambt. In het verleden Huis en hof ging over op de zoons Gelis en Daniël. De laatste ging in 1679 een lening aan om zijn oude vader en zijn broers en zussen van hun erfdeel uit te betalen.

Dirck had in het dorp aan de overkant van de weg nog een huisplaats, met de rug tegen het goed Hoosden aan. Zijn overige grondbezit is nog af te leiden uit het bunderboek van 1717, omdat de meeste akkers in gelijke stukken waren verdeeld onder zijn vier kinderen. We noemen hier de anderhalve morgen aan Pastoorshegge, 4 morgen aan de hei aan de overkant van de veestraat en 2 morgen in de Kemp. De grond was afkomstig van Geerken Karis. Van het laatste perceel weten we het zeker: de weduwe Peterken Caris betaalde hierover in 1655 nog een cijns van 1 vat rogge en ¾ kapoen. In 1709 nog te betalen door de vier erven van Derick Cloudt. Het land aan Pastoorshegge was belast met 30 stuivers aan de armen uit een kapitaal van 25 gulden.


Gielis Cloudt, schepen 1677-1708

Evenals bij de familie Tegels, leverden die van Cloudt meerdere schepenen achter elkaar. Bij de keuze van een schepen werd immers ook gekeken naar de herkomst en diens plaats in de gemeenschap. Geilis Cloudt (1638-1719) was de oudste zoon van Derick Cloudt en Ummel Caris.

Gielis Cloudt trouwde eind september 1661 met Jacomina Heijthuijsen. De vrouw stierf in het kraambed na de geboorte van haar vijfde kind. in augustus 1675. Aegidius hertrouwde in januari met Helena Maessen. Uit dit huwelijk werden nog twee kinderen geboren.

Van Egidius werd beweerd, dat hij bij zijn overlijden liefst 65 jaar koster is geweest. Dat betekent vanaf zijn 16e. Inderdaad werd hij in die tijd al koster genoemd. Voor de "onderwijsinge der kinderen" kreeg hij een jaarlijkse toelage van 6 rijksdaalders. Daarnaast had de schoolmeester nog enkele tegemoetkomingen.

Erg praktisch was het natuurlijk niet, dat de koster en schoolmeester buiten het dorp in Lerop woonde. Zeker bij weder en ontij was het nog een hele afstand om op tijd bij de vroegmis aanwezig te zijn.


Adam Clout, schepen 1715-1725

Adam was in oktober 1694 getrouwd met Maria Stockmans, geboortig van Swalmen als dochter van Jan Stockmans en Guilielma van Kessel. Aanvakelijk woonde het echtpaar in Lerop, waar ook hun acht kinderen werden geboren.

Weliswaar niet direct, maar toch kunnen we Adam Clout (1669-1729), tweede zoon van Gielis Clout, dat hij zijn vader opvolgde in de schepenbank. En als schoolmeester in de dorpsschool. Waarschijnlijk waren deze functies in de eerste plaats voor zijn oudere broer Mathias (1663-1690) weggelegd, maar wegens diens vroege overlijden heeft de voorzienigheid anders beschikt.

--- Anno 1719 is tot schoolmeester en koster aangesteld de schepen Adam Cloudt, en is hem daartoe aangewezen een huis dat geheel en gants vervallen is en niet meer woonbaer, veel minder dijnelijck tot eene schole. Aengesien men mit den claeren daege (gelijck aen een jeder bekent is) qualijck daer in can lesen oft schrijven, jae mit den wint in groodt ghevaer is van te vallen. Nodige herstellingen van huis en school, opdat hij behoorlijck sijne opgenomene plicht magh quijten ende de ghemeijnte bij daege en bij nachte bedyenen.


Op Nieuwjaarsdag 1629 kwam de koster ongelukkig ten val tijdens de vespers. Het zou nog enkele jaren duren, voordat iemand van de familie Cloudt plaats zou nemen in de schepenbank.

Hendrick Cloudt, schepen 1741-1769+

Hendrick Cloudt (1706-1769) was een zoon uit eerste huwelijk van Peter Cloedt met Cornelia Raemaeckers. Zijn vader was een kleinzoon van Dirck Cloudt en Ummel Caris. (Zie schema)

Hendrick was in april 1731 getrouwd met Jenne Verstegen (1710-1780?), geboortig van Melick als dochter van Lambert van der Stiegen en Gerarda Gierlings. Het gezin Cloudt woonde onderaan de (huidige Raadhuis)straat in het huis afkomstig van zijn grootouders.

Vanaf 1741 ontbreekt Cloudt in de schatlijsten, om reden dat hij vrijdom van schat had uit hoofde van zijn schepenambt.