Oudenborgh - kaarten

De kaart geeft de situatie weer uit 1681/82, oorspronkelijk getekend door landmeter Herman Janssen en behoorde bij het meetboek dat hij toen opstelde van de gemeente Herten, Merum en Ool. Deze afbeelding is een kopie daarvan, gemaakt door landmeter J.F. Schomers in 1788 en stamt uit het proces gevoerd voor het Hof van Gelder tussen de vrijheer van Daelenbroek en de eigenaars van de twee borghoven te Merum.

Corte designatie van alle soo particulieren als gemeens-gronden onder Ool neffens de Maese gelegen, van aen de limiet-scheydinge tussen het dorp Linne ende Ool stroom af tot aen de Oolder huysen gefigureert door mij ondergesschreven geswooren landmeeter, in die situatie als alle deselve gefigureert staen in de origineele cladde of metinge-boeck, onder mij berustende, van Hermen Janssen, die ten jaere 1681 ende 1682 de vrijheerlicheyd Dalenbroeck gemeeten heeft.

Aplicatie der letteren conform aen het
origineel boenderboeck van Herten, Merum
ende Ool van 't jaer 1682:
A. den Heeren stert
B. Claessens baent
C. Schruijverhoff baent van 't huys Montfort
D. den sert van de graefschaep Hoorn
E. Ciceram ende van der Meerens stert
F. Schijvens Lamers-weert
G. Munsters Obersbaent en -land.

Designatie der landerijen uitschietende
op den Groenenwegh van nr. 1 tot nr. 6 incluijs
met haere groote volgens voorn. boenderboeck:

1. Van der Meeren, groot .... 303 roeden 17 voeten
2. Ciceram ......................... 845 roed en83 voeten
3. Van der Meeren .............-515 roe den14 voeten

4. Merwighs-hoof, groot 179 r. 71 v.
5. Ciceram .................... 244 r 75
6. Van der Meeren ......... 230 r.63

Aldus dat dese designatie zonder voorgaende meetinge ende maer ingevolg de gesijde cladde of meetinge van den geseijden landmeeter Hermen Janssen, ende bij recours tot het origineel boenderboeck door denselven ten jaere 1682 ingevolg van dien geformeert is worden gefigureert, sulckx attesteere mits deze op heden den 30 january 1788, J.F.Schomers, geswooren landmeeter.

Voor grotere weergave kunt U op de betreffende kaart klikken.Kaart uit 1771/72 van de grienden en sterten aan de Maas te Ool, inzonder de Lange Stert als onderdeel van de landerijen van de twee Borghoven te Merum. (Beide kaarten zitten tussen de processtukken uit het Hof van Gelder inv.nr. 444 procesnr. 4737.)

Caerte Figuratieve van den Borghbembt gelegen tot Ooll in de heerlijkheijt Daelenbroeck, toebehoorende dhr. commissris Petit ende de erffgenaemen van dhr. drossaerd Van der Heijden.

Explicatie der letters:
A.B.C.D. den voorsschreven Borghbembt, groodt ........................ 8 m. 50 r.
E.F. den aenwasch off stert van schepen Haex, ongevehr groodt .... 5 m. 0 r.
G. gemeente van Ooll.
H. eenen steen, scheijdende de gemeente van den Borghbembt.
I. ackerlant der coninckl. Pruijssische Domeijnen.
K.L. bembt en ackerlandt van sijne Hoogheijt den Prince van Luijck.
M. aenwasch van sijne voorss. hoogheijt.
N-O. eenen graeff off droogen waterhanck, hebbende ongevehr 3/4 roede bordt van willigenhoudt.
O-P. watergracht. P-Q. droogen gracht. Q-R. uytganck van den waterhanck in de Maese.